หน้าหลัก โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บังคับบั­ชา ภารกิจหน้าที่ หน่วยงานในสังกัด ติดต่อหน่วยงาน
: : รายการ : :
 

<< แจ้ง web ผิดกฎหมาย >>

  << บทความที่น่าสนใจ >>
  << กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง >>
  << ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
  << Update Software >>
  << กระดานข่าวถาม-ตอบ >>
: : Link ไปยังหน่วยงานอื่น : :

         ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานใหม่ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิสูจน์ทราบ ตรวจจับ การสืบสวน และแก้ไขปั­หาทางคดีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกิดขึ้น ป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนผู้ใช้งาน และหน่วยงานอื่น ๆ ทางด้านคดีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

--------------------

 
Home | Structure | Commander | Mission | Department  | Contacts

ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี
อาคาร 33 (ตำรวจสื่อสาร) ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2205-2627-8 , Fax: 0-2205-1285 , E-mail: htcc@police.go.th


L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen dallas web development firm - website design, flash, graphics & marketing